• Live chat
 • Facebook
 • Google Plus
 • rss

Adatkezelési tájékoztató

×
×

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
PARTNEREK/REGISZTRÁLÓK RÉSZÉRE

 

Készítette: Dr. Vágó Lilla
Jóváhagyta: Dr. Farkas Gábor
Felelős vezető: Molnár Bálint, a Servergarden Kft. ügyvezetője
Hatályos: 2018. 05.25
Felülvizsgálat határideje: 2018. szeptember 28.

 

Alapadatok

Személyi és tárgyi hatály

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Kezelt adatok köre

A partnert az adatkezeléssel összefüggésében megillető jogok

Egyéb

Adatkezelési tájékoztató 1. számú melléklet

Adatkezelési tájékoztató 2. számú melléklet

 

I. Alapadatok

Adatkezelő neve: Servergarden Kft.
Székhelye: Budapest 1101 Expo tér 5-7
Weblap: https://www.servergarden.hu/
Levelezési cím: Budapest 1101 Expo tér 5-7
E-mail cím: info@servergarden.hu
Központi telefonszám: +36 1 432 3133
Cégjegyzékszám: 01-09-186097
Adószám: 24855608-2-41
Belső adatvédelmi tisztviselő neve: Szekeres István
E-mail cím: dpo@servergarden.hu
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, a kérelmét a Társaságunk által kijelölt kapcsolattartónak, vagy közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnek jogosult eljuttatni az adatvédelmi tisztviselő fenti e-mail címére.
Adatkezelés: 1. sz. mellékletben kerül feltüntetésre a kezelt személyes adatok köre
Adatkezelési hozzájárulás: 2. sz.mellékletben kerül meghatározásra a Nyilatkozat adatkezeléshez történő hozzájárulás tárgyában
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre adattovábbítás
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Társaságunknál automatizált döntéshozatal és profilalkotás nincs

 

II. Személyi és tárgyi hatály

A tájékoztató személyi hatálya kiterjed a Servergarden (a továbbiakban: „Társaság”) valamennyi szervezeti egységére és munkatársára, ideértve a megbízási jogviszony keretében eljáró magánszemélyeket is. A jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság természetes személy szerződéses partnereit, ügyfeleit, megbízottait (a továbbiakban: „Partner”) érintő valamennyi személyes adatkezelési tevékenységre.
A jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki a Társaság munkavállalóinak, valamint a Társasághoz álláspályázatára jelentkezők adatainak kezelésére.

 

III. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Felhívjuk Partnerünk figyelmét, hogy a honlapon történő regisztráció során kért adatok kezelése Partnerünk előzetes hozzájárulását igényeli, azaz a megjelölt adatokat Társaságunk az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem rögzítheti.

 

A fenti kifejezett hozzájárulást Partnerünktől a Társaság honlapjára történő regisztrálás során a honlapon keresztül megadott közvetlen nyilatkozattétel útján kéri Társaságunk.

 

A Társaság tájékoztatja Önt, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban, szabadon visszavonható. A hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásának megtagadására, vagy visszavonására tekintettel semmilyen joghátrány, negatív megkülönböztetés nem éri Önt.


A fentiek mellett tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Amennyiben hozzájárulását visszavonja, azzal egyben kifejezi azon szándékát is, hogy a Társaság a regisztrált felhasználók közül Önt törölje.

 

Amennyiben a későbbiekben a Társaság és Ön között az általunk kínált szolgáltatások tekintetében egyéb jogviszony jön létre, az Ön regisztrált felhasználói állapotának fenntartása a továbbiakban a Társaságunk által biztosított szolgáltatás nyújtása szempontjából elengedhetetlen, így a regisztráció során megadott adatok kezelésének jogalapja a konkrét szolgáltatásra vonatkozó jogviszony létrejöttének napjától kezdve már nem az Ön hozzájárulása, hanem a GDPR. 6. cikk. (1) b) pontja szerinti, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés lesz.


Amennyiben a regisztráción felül további jogviszony nem keletkezik a Társaság és Ön között, az adatkezelésünk jogalapja továbbra is az Ön hozzájárulása marad.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy azon adatok szolgáltatásának megtagadása, amelynek kezelése jogszabályon alapul, vagy a Társaság szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges (tehát nem hozzájáruláson alapuló adatkezelés), az Társaságunk Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítésének akadályát képezheti.


IV. Kezelt adatok köre

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait a Társaság a jelen tájékoztatóban foglalt célból kezeli.


A Társaság által végzett adatkezelés részletes szabályait a Társaság mindenkor hatályban lévő Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.


A jelen Tájékoztató 1. számú melléklet tartalmazza

 • a kezelt adatok körét Partneri minőségre lebontva
 • az adatkezelés célját
 • az adatkezelés jogalapját
 • az adatkezelés időtartamát
 • az adatok továbbítását, illetve a bevont adatkezelő / adatfeldolgozó megnevezését
 

Ticketing rendszerrel összefüggő adatkezelés

Társaságunknál online ticketing rendszer működik, amely lehetővé teszi Partnereink számára, hogy saját hibajegyüket, kéréseiket, kérdéseiket rögzítsék és utánanézhessenek a gyakori problémák megoldásainak.
Az adatkezelés célja: az online hibaelhárításra, panaszkezelésre épülő szolgáltatás biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: A Társaság szerződéses kötelezettségének teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján; a Partner GDPR 7. cikk szerinti hozzájárulása. A hozzájárulás elmaradása esetén a Társaság a ticketing rendszerrel támogatott szolgáltatást nem képes nyújtani.
Felhívjuk Partnerünk figyelmét, hogy amennyiben a ticketing rendszer szabadszöveges mezőjében további személyes adatot rögzít, úgy a Társaság ezeket az adatokat megismerheti. Ezen adatkezelés ellen kifogással nem élhet, mert a személyes adatok ticketing rendszerben történő tárolása az adatkezeléshez történő hozzájárulásnak minősül.

 

V. A partnert az adatkezeléssel összefüggésében megillető jogok

A Társaság mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el, a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Társaság adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.servergarden.hu/Adatkezelesi-tajekoztato/ címen.
A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

A Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Táraságtól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérelmezheti és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a, az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b, az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Tájékoztatjuk, hogy jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

A fenti jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A fentiekre vonatkozó kérelmét, vagy az adatkezeléssel összefüggő panaszát a szerződéssel kijelölt kapcsolattartójának, vagy közvetlenül az Adatvédelmi Tisztviselőnek jogosult eljuttatni. A kérelem elintézésének részletes szabályait a Társaság mindenkor hatályban lévő Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.

 

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR, valamint a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is kérheti.

 

A Társaság a Partnerek adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa, vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Társaság mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

 

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

VI. Egyéb

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Általános adatkezelési irányelvek

 

A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Az adatkezelés általános jogalapja

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)


Adatkezelési tájékoztató 1. számú melléklet

A Servergarden Kft. által kezelt partneri adatok

Érintettek köre Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Végzett adatkezelési műveletek Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja Adatkezelést támogató alkalmazás / automatizált adatkezelés Adattovábbítás /címzett bevonása történik? Adattovábbítás céjla / címzett bevonása a következő feladatok elvégzésébe: Bevont címzett megnevezése
ügyfél név e-mail cím lakcím telefonszám szig. szám szerződés teljesítése szerver üzemeltetés adatfelvétel rögzítés szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése adatkezelő szoftver NEM    
ügyfél név e-mail cím lakcím telefonszám szig. szám szerződés teljesítése szerver hoszting adatfelvétel rögzítés szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése adatkezelő szoftver IGEN személyes megjelenés esetén előzetes lejelentés teljesítése DOCLER SERVICES 1101 Budapest, Expo tért 5-7.
ügyfél név e-mail cím lakcím telefonszám szig. szám szerződés teljesítése web tárhely adatfelvétel rögzítés szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése adatkezelő szoftver NEM    
ügyfél név e-mail cím lakcím telefonszám szig. szám szerződés teljesítése VPS bérlés adatfelvétel rögzítés szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése adatkezelő szoftver NEM    
ügyfél név e-mail cím lakcím telefonszám szig. szám szerződés teljesítése .hu domain reg rögzítés, tárolás, továbbítás szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése adatkezelő szoftver IGEN .hu domain regisztráció Internet Szolgáltatók Tanácsa 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
ügyfél név e-mail cím lakcím telefonszám szig. szám szerződés teljesítése nemzetközi domain reg rögzítés, tárolás, továbbítás szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése adatkezelő szoftver IGEN nemzetközi domain egisztárció DOTROLL Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
ügyfél név lakcím bankszámlaszám szerződés teljesítése számlázás rögzítés tárolás továbbítás szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése adatkezelő szoftver IGEN számlázási szolgátatás telejsítése KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.
ügyfél név lakcím szerződés teljesítése könyvelés rögzítés tárolás továbbítás szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése adatkezelő szoftver IGEN könyvelési szolgáltatás ellátása KPMG Magyarország 1134 Budapest, Váci út 31.
szolgáltatást igénybevevő partner (megbízó, megrendelő, felhasználó) név e-mail cím lakcím telefonszám szig. szám szerződés teljesítése DW ügyfelek kezelése felhasználás szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése adatkezelő szoftver NEM    
szolgáltatást igénybevevő partner (megbízó, megrendelő, felhasználó) elérhetőségek, kapcsolattartó adatok szerződés teljesítése felhasználás szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése megosztott hálózati mappák NEM    
ügyfél természetes személy partnere (DNH az ügyfél adatfeldolgozójaként jár el) ügyfél természetes személy partnere által az ügyfél által üzemeltetett honlapra feltöltött adatok szerződés telejsítése - szerver üzemeltetés adattárolás (adatfeldolgozói feladat) adatok honlapról történő törlése / ügyfélszerződésben megjelölt egyéb időtartam szerződés teljesítése adatkezelő szoftver (adatfeldolgozói tevékenységet támogatja) NEM    
ügyfél természetes személy partnere (DNH az ügyfél adatfeldolgozójaként jár el) ügyfél természetes személy partnere által az ügyfél által üzemeltetett honlapra feltöltött adatok szerződés teljesítése - web tárhely adattárolás (adatfeldolgozói feladat) adatok honlapról történő törlése / ügyfélszerződésben megjelölt egyéb időtartam szerződés teljesítése adatkezelő szoftver NEM    
ügyfél természetes személy partnere (DNH az ügyfél adatfeldolgozójaként jár el) név e-mail cím lakcím telefonszám szig. szám szerződés teljesítése - .hu domain reg rögzítés, tárolás, továbbítás szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése adatkezelő szoftver IGEN .hu domain regisztráció Internet Szolgáltatók Tanácsa 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
ügyfél természetes személy partnere (DNH az ügyfél adatfeldolgozójaként jár el) név e-mail cím lakcím telefonszám szig. szám szerződés teljesítése - nemzetközi domain reg rögzítés, tárolás, továbbítás szerződés megszűnése + 8 év szerződés teljesítése adatkezelő szoftver IGEN nemzetközi domain egisztárció DOTROLL Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

 

 


Adatkezelési tájékoztató 2. számú melléklet

Kérjük, hogy a regisztráció megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a Társaság Adatkezelési Tájékoztatóját és Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzatát és nyilatkozzon az alábbiak tekintetében.

Nyilatkozat szövege IGEN
A Társaság Adatkezelési és adatbiztonsági Szabályaztát megismertem.  
A Táraság Adatkezelési Tájékoztatóját megismertem  


A honlapon történő regisztráció során kért alábbi adatok kezelése Tisztelt Partnerünk előzetes hozzájárulását igényeli, azaz a megjelölt adatokat Társaságunk az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem rögzítheti.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban, szabadon visszavonható. A hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez történő hozzájárulás megadásának megtagadására, vagy visszavonására tekintettel semmilyen joghátrány, negatív megkülönböztetés nem éri Önt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, azzal egyben kifejezi azon szándékát is, hogy Társaság a regisztrált felhasználók közül Önt törölje.

Amennyiben a későbbiekben Társaságunk és Ön között az általunk kínált szolgáltatások tekintetében egyéb jogviszony jön létre, az Ön regisztrált felhasználói állapotának fenntartása a továbbiakban a Társaságunk által biztosított szolgáltatás nyújtása szempontjából elengedhetetlen, így a regisztráció során megadott adatok kezelésének jogalapja a konkrét szolgáltatásra vonatkozó jogviszony létrejöttének napjától kezdve már nem az Ön hozzájárulása, hanem a GDPR. 6. cikk. (1) b) pontja szerinti, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés lesz.
Amennyiben a regisztráción felül további jogviszony nem keletkezik a Társaság és Ön között, az adatkezelésünk jogalapja továbbra is az Ön hozzájárulása marad.


Érintettek köre Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja Adatkezelést támogató alkalmazás IGEN NEM
ügyfél - regisztráló név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, szig. szám név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, szig. szám regisztrációt követő 30 élő szolgáltatási nap / vagy fizetett számla nélküli nap vagy az érintett törlése iránti kérelem beérkezését követő 15 nap hozzájárulás adatkezelő szoftver